Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Nabídka práce: sociální pracovník/pracovnice (Město Dvůr Králové) - do 17. 3. 2021

Redakce / 12.02.2021, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové vypsalo výběrové řízení na obsazení pozice sociálního pracovníka - zajišťování sociálně-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče.
 
Město Dvůr Králové nad Labem, se sídlem T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Bc. Janem Sedláčkem, tajemníkem MěÚ, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení. 

Pozice: sociální pracovník zajišťování sociálně-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče sociálního oddělení odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labemje úředníkem dle zákona č. 312/2002 Sb.

druh práce: sociální pracovník/pracovnice sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD)
místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem
platová třída*: 11. třída
pracovní poměr: na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
termín nástupu: duben 2021, případně dle dohody

Náplň práce:

 agenda náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, péče jiné fyzické osoby než rodiče)
Podrobné informace najdete v materiálu Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany 


Uzávěrka přihlášek: 17.03.2021 ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent SPOD - neotvírat“.

Předpoklady:

 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

Požadavky:

 dosažené vzdělání: VŠ, VOŠ – dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 skupina oborů školního vzdělání: dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 znalosti oboru: uvítáme praxi v oblasti SPOD
 znalosti právních předpisů:
• zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
• zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 zdravotní způsobilost – dle § 110 odst. 3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

Výhoda:

 ZOZ v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:
 práce na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 ochota se dále vzdělávat,
 umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti, empatie,
 smysl pro týmovou práci,
 výrazný smysl pro zodpovědnost,
 řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:
 rozhodnost, odolnost proti stresu,
 aktivnost a výkonost,
 organizační schopnosti.

Nabízíme:

 pružnou pracovní dobu,
 pětitýdenní dovolenou,
 osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 příspěvek na stravování a další benefity,
 příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu,
 možnost přidělení služebního bytu 1+1 po rekonstrukci.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru ŠKS Mgr. Kateřina Pištorová, č. tel. 499318293 nebo Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení, č. tel. 499 318 238

Přihlášky 

v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Bc. Jan Sedláček, tajemník MěÚ, Nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:
 jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce. Uvítáme číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonické spojení, elektronický kontakt, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:
 motivační dopis,
 profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání (viz § 110 odst. 3, zákon č. 108/2006 Sb.),
 podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
 „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 327x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
26.02.2021 - Od 1. března 2021 bude v hodinách pro veřejnost opět otevřena pokladna na hlavní budově MěÚ Dvůr Králové n. L.. Hodiny pro veřejnost (do odvolání): pondělí a středa 8:00–17:00 hod. V úterý, čtvrtek a pátek 8:00–11:30 hod. jsou hodiny vymezené pouze pro nezbytné úřední záležitosti a po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě (případně na předvolání).
22.01.2021 - Česká vláda prodloužila do 14. února 2021 nouzový stav pro území České republiky vyhlášený z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.
07.01.2021 - Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna.(Zdroj: ministr Blatný po jednání vlády)

InzerceVolná pracovní místa
Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Sociální pracovník/ice (Domov důchodců DKnL)

Ředitel/ka (Vividus East, s.r.o.)

Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí